สรุปผลประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ. 2564
(6 เดือนแรก ตั้งแต่ 6 มกราคม - 6 มิถุนายน 2564) จำนวน 152 รายการประเมิน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
จากการตอบแบบสอบถามจำนวน 152 คน พบว่า
เพศชายจำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 59.21
เพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 40.79
1.2 สถานะภาพ
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
สถานะ จำนวน ร้อยละ
อาจารย์ 11 7.24
เจ้าหน้าที่ / พนักงาน 119 78.29
นักศึกษา 7 4.61
บุคคลทั่วไป 15 9.87
1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
วัตถุประสงค์ จำนวน ร้อยละ
สืบค้นข้อมูล 65 42.76
กรอกข้อมูล ฯ 34 22.37
ใช้ในการวางแผนฯ 34 22.37
เพื่อความบันเทิง 19 12.5
อื่นๆ 0 0
1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
ความถี่โดยประมาณ จำนวน ร้อยละ
1 - 5 ครั้ง / สัปดาห์ 62 40.79
6 - 10 ครั้ง / สัปดาห์ 62 40.79
มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์ 28 18.42
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 0 0
ดี 90 59.21
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 28 18.42
ดี 62 40.79
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0

2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 0 0
ดี 56 36.84
ปานกลาง 96 63.16
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 62 40.79
ดี 28 18.42
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 62 40.79
ดี 28 18.42
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 0 0
ดี 90 59.21
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 56 36.84
ดี 34 22.37
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 56 36.84
ดี 34 22.37
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 56 36.84
ดี 34 22.37
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.10 ใช้งานง่าย
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 28 18.42
ดี 62 40.79
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
2.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ
จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 152 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 28 18.42
ดี 62 40.79
ปานกลาง 62 40.79
พอใช้ 0 0
ควรปรับปรุง 0 0
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
มีข้อเสนอแนะ 0 ข้อ ดังนี้