ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ

เพศ

จากการตอบแบบสอบถามจำนวน 37 คน พบว่า
เพศชายจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.46
เพศหญิง จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 40.54

1.2 สถานะภาพ

สถานะ

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
สถานะ จำนวน ร้อยละ
อาจารย์ 0 0
เจ้าหน้าที่ / พนักงาน 14 37.84
นักศึกษา 14 37.84
บุคคลทั่วไป 5 13.51

1.3 วัตถุประสงค์ของการใช้บริการระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
วัตถุประสงค์ จำนวน ร้อยละ
สืบค้นข้อมูล 19 51.35
กรอกข้อมูล ฯ 5 13.51
ใช้ในการวางแผนฯ 5 13.51
เพื่อความบันเทิง 8 21.62
อื่นๆ 0 0

1.4 ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศ

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
ความถี่โดยประมาณ จำนวน ร้อยละ
1 - 5 ครั้ง / สัปดาห์ 18 48.65
6 - 10 ครั้ง / สัปดาห์ 6 16.22
มากกว่า 10 ครั้ง / สัปดาห์ 13 35.14

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย

2.1 ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 6 16.22
ดี 17 45.95
ปานกลาง 11 29.73
พอใช้ 2 5.41
ควรปรับปรุง 1 2.7

2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้

2.2 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 8 21.62
ดี 15 40.54
ปานกลาง 11 29.73
พอใช้ 2 5.41
ควรปรับปรุง 1 2.7

2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ

2.3 ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 7 18.92
ดี 12 32.43
ปานกลาง 10 27.03
พอใช้ 7 18.92
ควรปรับปรุง 1 2.7

2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

2.4 ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 15 40.54
ดี 7 18.92
ปานกลาง 13 35.14
พอใช้ 2 5.41
ควรปรับปรุง 0 0

2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้

2.5 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 8 21.62
ดี 8 21.62
ปานกลาง 16 43.24
พอใช้ 4 10.81
ควรปรับปรุง 1 2.7

2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่

2.6 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 6 16.22
ดี 15 40.54
ปานกลาง 12 32.43
พอใช้ 3 8.11
ควรปรับปรุง 1 2.7

2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล

2.7 รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 8 21.62
ดี 12 32.43
ปานกลาง 8 21.62
พอใช้ 8 21.62
ควรปรับปรุง 1 2.7

2.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

2.8 ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 8 21.62
ดี 12 32.43
ปานกลาง 9 24.32
พอใช้ 6 16.22
ควรปรับปรุง 2 5.41

2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก

2.9 ความสามารถในการเข้าถึงได้สะดวก

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 11 29.73
ดี 12 32.43
ปานกลาง 8 21.62
พอใช้ 3 8.11
ควรปรับปรุง 3 8.11

2.10 ใช้งานง่าย

2.10 ใช้งานง่าย

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 9 24.32
ดี 15 40.54
ปานกลาง 7 18.92
พอใช้ 3 8.11
ควรปรับปรุง 3 8.11

2.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

2.11 ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ

จากการตอบแบบสอบถามทั้ง 37 คน สรุปดังนี้
.
ระดับความพึงพอใจ จำนวน ร้อยละ
ดีมาก 8 21.62
ดี 13 35.14
ปานกลาง 8 21.62
พอใช้ 6 16.22
ควรปรับปรุง 2 5.41

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ

มีข้อเสนอแนะ 5 ข้อ ดังนี้

- จัดประชุมชี้แจงข้อมูล/ระบบไอซีที/โปรแกรมที่จำเป็นต่องาน คณะ มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งให้กับอาจารย์/บุคลากร/จนท ทุกคนในมหาวิทยาลัย

- ข้อมูลไม่มีความทันสมัย เช่น ไม่มีการปรับปรุงประวัติมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2547 ข้อมูลบางส่วนไม่มี เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ตรามหาวิทยาลัย Roi Et ที่ถูกต้องคือที่ไม่มีขีด แต่ในเว็บเป็นตรามีขีด (ตราโปร่ง)

- ควรจัดซื้อระบบไฟล์วอลใหม่ เนื่องจากสืบค้นและส่งออกข้อมูลสู่ภายนอกได้ช้ามาก

- 1.ควรมีการจัดหมวดหมู่ในการนำเสนอข้อมูลให้มีความเป้นระบบ และง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูล 2. website แม้จะมีการพัฒนาบ่อยครั้ง แต่ข้อสังเกตคือ ไม่มีความโดดเด่นหรือเป้นที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน 3. การพัฒนาสามารถส่ง บุคลากรไม่ศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสร้างwebsite จากสถาบันอื่นๆ 4. outsource หน่วยงานภายนอกดำนเนิการพัฒนา website ร่วมกับบุคลากรที่มีอยู่ เหตผลคือ จะช่วยให้เห้นความคิดริเริ่มและแนวทางการพัมฯาที่มีความหลากหลายทันสมัยมากยิ่งขึ้น 5. การนำเสนอข้อมูลบ่อยครั้งไม่สามารถสื่อสารได้ว่า มหาวิทยาลัยต้องการสื่อให้เห้นถึงสิ่งใดเป้นลำดับก่อนหลัง 6. อยากให้พัฒนาและเอาใจใส่อย่างจริงจัง เพราะ WEBSITE เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่สังคม online จะทราบว่าเรามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด

- ควรเพิ่มสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศอื่นๆ ของทางมหาวิทยาลัย หรือ เผยแพร่ช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น