แบบสอบถามชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของะบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้

กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาส นี้ด้วย